Categorieën
Pagina's
Er zijn geen producten in de winkelwagen.
Menu

Download algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Goodparts
 
Betrokken partijen
 
Deze leveringsvoorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen Goodparts, (=gebruiker) de leverancier en u (=consument), ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een overeenkomst.
 
Totstandkoming overeenkomst
 
Een overeenkomst met u komt tot stand wanneer u, nadat u via deze website een of meerdere producten hebt besteld, van Goodparts langs elektronische weg de orderbevestiging van uw bestelling hebt ontvangen. De orderbevestiging wordt geacht te zijn ontvangen wanneer deze voor u toegankelijk is.
 
Aanbiedingen
 
Alle aanbiedingen op deze website zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van bestelde producten. Alle afbeeldingen van te bestellen producten vormen alleen een aanduiding. Goodparts of de desbetreffende leverancier is niet aansprakelijk voor afwijkingen van welke aard ook.
 
Offertes
 
Alle uitgebrachte offertes door Goodparts zijn vrijblijvend en worden gestand gedaan voor een termijn van max. 14 dagen. Tenzij anders uit offerte blijkt is in de offerte niet inbegrepen: afleveringskosten, plaatsingskosten en overige kosten. Goodparts is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaardingen hiervan door consument schriftelijk binnen 14 dagen worden bevestigd. De in de offerte vermelde prijzen zijn excl. BTW, tenzij anders aangegeven.
 
Betalingsmethode
 
Goodparts levert uitsluitend na betaling via de website
Er zijn verschillende manieren om te betalen die duidelijk zijn aangegeven.
Er dient altijd een telefoonnummer ter controle opgegeven te worden voordat tot levering wordt overgegaan.
 
Producten/prijzen
 
Alle aangegeven prijzen zijn in Euro en inclusief BTW en exclusief eventuele verwijderingsbijdrage. Alle aanbiedingen/afbeeldingen/prijzen zijn onder voorbehoud van type- of scanfouten en/of wijzigingen door de fabrikant.
 
Levering

 • Levering van de door u bestelde producten vindt plaats nadat betaling binnen is. De Levering is voor verantwoordelijkheid van de koper.
 • De kosten van het vervoer bij een postorderbestelling (verzendkosten) zijn ten laste van de koper. De verzendkosten zijn afhankelijk van het gewicht en formaat van de bestelde artikelen. Bij een postorderbestelling geeft de koper aan Goodparts de opdracht om het pakket in zijn naam en voor zijn rekening af te geven bij een transporteur. 
 • Binnen Nederland worden bestelde producten bij de transporteur afgeleverd binnen 1 week nadat de betaling op onze rekening is bijgeschreven, mits op voorraad. Wij bevestigen uw bestelling altijd per email, op het door u opgegeven email-adres. In deze email wordt aangegeven wanneer de door u bestelde artikelen geleverd kunnen worden. 
 • Een bestelling zal altijd volgens vooraf aangegeven / overeengekomen verzendkosten bij u worden afgeleverd tenzij uitdrukkelijk anders bij het betreffende product wordt vermeld./ of anders aan u wordt doorgegeven
 • De levertijd van voorradige producten bedraagt enkele werkdagen. Voor produkten welke niet voorradig zijn bedraagt de levertijd, afhankelijk van het product ca 7 dagen tot 3 weken, tenzij in de productinformatie, op de Internetsite of de orderbevestiging anders is aangegeven. Levertijden gelden als een indicatie en kunnen derhalve afwijken. Het zijn echter nooit fatale termijnen. Bij niet tijdige levering dient de consument Goodparts schriftelijk in gebreke te stellen en een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.
 • De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst voor hem ter beschikking staan.
 • Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen opgeslagen voor risico van de consument. De consument zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval de opslagkosten en eventuele extra transportkosten, verschuldigd zijn.
 • Alle artikelen worden in Nederland bezorgt mits bereikbaar via de verharde weg op de stoep. Voor verder vervoer dient u zelf zorg te dragen.
 • Op verzoek zijn leveringen buiten Nederland mogelijk. Bijkomende kosten zullen per geval worden berekend gecalculeerd.
 • Op het moment dat een order geplaatst / bevestigd is door de consument, met daarin bestellingen "op maat", dient de consument binnen 2 weken na plaatsing van de order zorg te dragen voor betaling daarvan.  Betaling kan per bank of Pay Pall account.
  Wanneer het bedrag binnen die termijn niet voldaan is, ontvangt u een herinnering.
  Als daar geen reactie op volgt binnen een week, is Goodparts genoodzaakt uw order te annuleren. De daarmee gepaarde administratie- en annuleringskosten worden bij u in rekening gebracht.
 Herroepingsrecht

Bij levering van producten:
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product niet gebruiken en in de originele verpakking laten.Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.Hij heeft de verantwoording dat het product ongeschonden aankomt bij Goodparts
Bij levering van diensten:
3. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
4. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Uitsluiting Herroepingsrecht


1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c. betreffende weddenschappen en loterijen.
 
Kosten in geval van herroeping
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
 
Eigendomsvoorbehoud
 
Goodparts blijft volledig eigenaar van een door haar verkochte zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan. Zolang het totaal bedrag niet is voldaan blijft het product dus in alle omstandigheden opeisbaar.
 
Reclamatie
 
Goodparts is verantwoordelijk voor de door hem getoonde en geleverde producten en de levering ervan. Wanneer het afgeleverde niet aan de overeenkomst beantwoordt zal Goodparts het ontbrekende alsnog afleveren, dan wel, naar zijn keuze, overgaan tot herstel of vervanging van het afgeleverde product.
 
Aansprakelijkheid
 
Goodparts  kan slechts voor een eventuele tekortkoming van de bestelling en in de nakoming daarvan aansprakelijk worden gehouden. Alle aanbiedingen / afbeeldingen / prijzen zijn onder voorbehoud van type- of scanfouten en/of wijzigingen door de fabrikant. De totale aansprakelijkheid van Goodparts wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot aan max. het bedrag dat u voor het product, waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt, hebt betaald; de totale aansprakelijkheid van Goodparts zal in ieder geval beperkt zijn tot het aankoopbedrag van het betreffende product. Aansprakelijkheid van Goodparts voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. Goodparts vergoed ook geen inpak kosten, administratie kosten en verzendkosten van en naar Goodparts Voor het overige rust op Goodparts  geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. Deze beperkingen van aansprakelijkheid blijven buiten toepassing voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Goodparts dan wel voor zover deze in strijd zijn met bepalingen van dwingend recht.
 
Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
 
Op alle rechtsbetrekkingen tussen en u is Nederlands recht van toepassing, met uitzondering van het recht van verzendkosten op retour zendingen. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten. Waar aangegeven valt een aanbieding niet onder de wet "kopen op afstand". Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in woonplaats gebruiker tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin blijft gebruiker bevoegd de consument te dagvaarden voor de volgens de wet of verdrag bevoegd rechter. Goodparts vergoed de verzendkosten van en naar Goodparts niet in geval van schades onstaan tijdens transport.
 
Disclaimer
 
Goodparts neemt alle zorg in acht die redelijkerwijs van haar gevergd kan worden om te verzekeren dat de informatie op deze site juist en up-to-date is. Fouten en verzuimen zijn echter niet uit te sluiten en de lezer dient niet zonder meer uit te gaan van de juistheid van de informatie. Deze website richt zich hoofdzakelijk tot Nederlandse consumenten en is afgestemd op de Nederlandse voorschriften. Op raadpleging van deze website en iedere aanbieding, aanvaarding of overeenkomst zij de voorschriften van Nederlands recht van toepassing. Goodparts heeft geen invloed op de wijze waarop de informatie door de gebruiker kan worden gebruikt en wijst iedere aansprakelijkheid af voor verlies aan inkomsten of contracten, of voor directe, indirecte of gevolgschade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit of in verband staand met het gebruik van dergelijke informatie.
 
Verzonden materiaal
 
Gegevens of mededelingen, van welke aard dan ook, die op welke manier dan ook naar deze site worden gezonden of daarop openbaar worden gemaakt, zullen worden behandeld als niet vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten en mogen door Goodparts of bij haar aangesloten ondernemingen en personen verspreid, opgeslagen of gebruikt worden voor welk doel dan ook met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het ontwikkelen, produceren en verhandelen van producten. Het is verboden onrechtmatig, bedreigend, lasterlijk, ontuchtig, aanstoot gevend, opruiend, pornografisch of godslasterlijk materiaal of enig ander materiaal dat aanleiding zou kunnen geven tot civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid, naar of van deze site te verzenden of daarop openbaar te maken.
 
Hypertext links
 
Bepaalde verwijzingen in deze website kunnen voeren naar informatiebronnen die door derden worden aangeboden en bijgehouden, en waarover Goodparts geen controle heeft. Goodparts draagt en aanvaardt dus ook geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud of informatie via die andere bronnen. Gebruikers leggen voor eigen rekening en risico verbinding met andere sites en verplichten zich dergelijke sites te gebruiken volgens de voorwaarden die aan het gebruik ervan verbonden zijn.
 
Intellectuele eigendommen
 
De woordmerken en logo's (hierna tezamen: "merken") die gebruikt en vertoond worden op deze site, zijn geregistreerde of niet geregistreerde merken van Goodparts of van anderen en mogen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de houder van die merken, niet gebruikt worden in advertentie- of ander reclamemateriaal. Ook de overige intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen doch niet beperkt tot auteursrechten, modelrechten en rechten op databanken, welke verband houden met of rusten op (delen van) deze website of op de afgebeelde zaken, behoren toe aan Goodparts of derden en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker, houder en/of rechthebbende niet worden gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt, behalve voorzover zulks strikt noodzakelijk is voor het raadplegen van de website cq. het communiceren over of het tot stand brengen cq. uitvoeren van een overeenkomst met Goodparts
 
Privacy
 
Bescherming van de privacy van onze relaties is belangrijk voor ons. Voor zover er op ons wettelijke of andersoortige regels ter zake van privacy van toepassing zijn, zullen wij deze respecteren en naleven.
 
Hoe gaan wij om met informatie?
 
 • De informatie die verzameld wordt, wordt gebruikt om bestellingen te kunnen verwerken en uw toekomstige winkelervaring zo mogelijk nog prettiger te maken. · Indien noodzakelijk gebruiken wij uw gegevens om met u in contact te komen.
 • Uw IP adres kan gebruikt worden om algemene demografische informatie te verzamelen zodat het mogelijk is om bezoekersprofiel te definiëren en het gebruik van de site te evalueren. Deze informatie helpt ons bij het verder ontwikkelen van deze site, bijvoorbeeld op het gebied van design en lay-out. · Uw persoonlijke gegevens kunnen altijd door u worden opgevraagd en indien nodig gewijzigd of verwijderd worden.
 • De informatie die wij verzamelen, wordt gebruikt voor duidelijk kenbaar gemaakte doeleinden.
 • Informatie wordt vertrouwelijk behandeld.
 • Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt. (zie algemene voorwaarden)
Welke gegevens?
 
Goodparts beperkt zich tot registratie van die gegevens welke noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestelling en de communicatie met u als koper. Tenzij u daarvoor uitdrukkelijk uw toestemming heeft verleend, zal Goodparts de gegevens niet gebruiken voor promotionele activiteiten en de gegevens ook niet aan derden ter beschikking stellen, behalve voorzover zij daartoe krachtens wettelijk voorschrift wordt genoodzaakt.
 
Beveiliging
 
Goodparts draagt zorg voor een redelijke mate en vorm van beveiliging als bedoeld in artikel 8 van de Wet Persoonsregistraties resp. in de komende Wet Bescherming Persoonsgegevens van alle gegevensverzamelingen die mogelijk persoonsgegevens bevatten.
 
Wie hebben toegang tot de gegevens?
 
Toegang tot de registraties hebben uitsluitend die personen die hiertoe door Goodparts zijn aangewezen binnen het kader van de hun opgedragen taken.
 
Uw rechten ten aanzien van de registratie

Wanneer u geen informatie meer wenst te ontvangen, kunt u dat aan onze Klantenservice doorgeven, deze is bereikbaar via info@Goodparts.nl of schriftelijk via Westerveldsestraat  48A, 6842BV te  Arnhem. U kunt d.m.v. een schriftelijk verzoek, waarin opgenomen, naam, adres e-mail adres, inzage krijgen in de van u geregistreerde gegevens. Indien wij of derden door inzage onevenredig in hun belangen worden geschaad, kunnen wij de inzage beargumenteerd weigeren. Als geregistreerde wordt u van dit besluit binnen een maand na ontvangst van het verzoek om inzage, middels e-mail op de hoogte gebracht. Persoonsgegevens worden op verzoek uit de registratie verwijderd als:
 
 • deze gegevens onjuist blijken te zijn;
 • de registratie van deze gegevens het doel van deze registratie niet dient;
 • de registratie van deze gegevens in strijd is met enig wettelijk voorschrift.
 
 

 
 
 
 
 
Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.